, ,

EuroHarz Coat PU30


Uniwersalna, nawierzchniowa, barwna powłoka poliuretanowa o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej oraz odporności na promieniowanie UV. Materiał przeznaczony jest do stosowania jako samodzielna powłoka ochronna lub warstwa nawierzchniowa w systemach powłokowych zabezpieczających konstrukcje betonowe i żelbetowe pracujące w agresywnej atmosferze przemysłowej, w tym w warunkach zraszania i w zanurzeniu.

 • Odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
 • Bardzo wysoka odporność chemiczna
 • Wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz elastyczność powłok
 • Krótki czas schnięcia
 • Powłoka odporna na temperaturę do +120˚C w środowisku suchym i do +60˚C w środowisku mokrym

POBIERZ KARTĘ TECHNICZNĄ

PAKOWANIE
Komponent A (puszka 8 l) i Komponent B (puszka 1 l)
 • Wykonywanie warstw nawierzchniowych w poliuretanowych i epoksydowo-poliuretanowych systemach powłok ochronnych przeznaczonych do długotrwałej ochrony konstrukcji betonowych i żelbetowych obciążonych dynamicznie i pracujących w agresywnej atmosferze przemysłowej, morskiej oraz w warunkach zraszania i w zanurzeniu
 • Jako część systemu zabezpieczającego lub samodzielna, szczelna, barwna, odporna na promieniowanie UV i działanie agresywnych związków chemicznych powłoka ochronna konstrukcji z betonu i żelbetu, obciążonych wodą, wodą agresywną, ściekami, kondensatem wodnym, skroplinami lub spalinami (zbiorniki, wewnętrzne strony płaszczy chłodni kominowych i wentylatorowych,górne strefy kominów itp.)
 • Zabezpieczanie: betonowych konstrukcji energetycznych i przemysłowych, elementów zespołów portowych, mostów, wiaduktów,
  kładek dla pieszych, stref mokrych przepustów, barier ochronnych, zbiorników, grodzi, śluz, obiektów oczyszczalni ścieków, tac i wanien bezpieczeństwa pod zbiornikami substancji agresywnych oraz innych konstrukcji narażonych na działanie agresywnego środowiska
 • Bardzo dobra przyczepność do betonu i podłoży mineralnych
 • Wysoka szczelność, wytrzymałość mechaniczna oraz elastyczność uzyskanych powłok
 • Znakomita odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV (wysoka stabilność barwy i brak kredowania)
 • Wysoka odporność chemiczna – utwardzona powłoka posiada odporność na działanie m.in. wody, kondensatu wodnego (również o odczynie kwaśnym – pH ≥ 2,5), skroplin, spalin, roztworów soli, ścieków, ropy naftowej, oleju opałowego i napędowego, benzyny, niektórych rozpuszczalników organicznych itp.
 • Tworzy powłoki o wysokim oporze dyfuzyjnym na parę wodną i dwutlenek węgla (SD, CO2 > 50 m)
 • Krótki czas schnięcia (farba szybkoschnąca)
 • Możliwość stosowania jako warstwa renowacyjna istniejących powłok o dobrej przyczepności do podłoża
 • Powłoka odporna na temperaturę do +120°C w środowisku suchym (odporność krótkotrwała do +150°C) i do +60°C w środowisku mokrym

Nowe przepisy REACH – szkolenie dla użytkowników produktów poliuretanowych – Bezpieczne stosowanie wyrobów poliuretanowych

Komisja Europejska wprowadziła nowe wymogi dotyczące stosowania diizocyjanianów w świecie przemysłowym i komercyjnym. Każdy użytkownik, który ma styczność z diizocyjanianami, pojedynczo lub łącznie w stężeniu 0,1% lub więcej, jest zobowiązany do ukończenia szkolenia dotyczącego bezpiecznego stosowania diizocyjanianów przed użyciem substancji lub mieszaniny. Wymóg dotyczy m.in. pracowników firm produkujących i wykorzystujących produkty na bazie poliuretanów, takich jak: farby, kleje, lakiery, pianki budowlane, izolacje, uszczelniacze czy materiały iniekcyjne stosowane w produkcji przemysłowej lub budownictwie.

Zmiany te, wprowadzone rozporządzeniem 2020/1449, które zmienia załącznik XVII do rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego, zaczynają obowiązywać od 24 sierpnia 2023 r. Jak wskazano w Rozporządzeniu, „Pracodawca lub osoba prowadząca działalność na własny rachunek muszą udokumentować pomyślne ukończenie szkolenia”. W tym celu stworzono cyfrową platformę szkoleniową, na której osoby stosujące i/lub mające kontakt z diizocyjanianami mogą zarejestrować się i przejść odpowiednie szkolenie, a następnie uzyskać certyfikat. Szkolenie musi zostać ukończone najpóźniej do 24 sierpnia 2023 r. Więcej informacji można znaleźć na stronie szkoleniowej: http://www.safeusediisocyanates.eu/

Świadectwo należy okazywać władzom krajowym na żądanie i odnawiać je co pięć lat. Platforma szkoleniowa jest dostępna w różnych językach, również w języku polskim. Ponadto dostępne są plakaty, które można powiesić w miejscu pracy jako szybkie przypomnienie ważnych zasad bezpieczeństwa. https://www.safeusediisocyanates.eu/posters