, ,

EuroHarz PU20


Dwuskładnikowy materiał poliuretanowy do wykonywania elastycznych powłok
izolacyjnych i posadzek o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej
 
 • Bardzo wysoka wytrzymałość mechaniczna (na ścieranie, uderzenia, przebicie)
 • Wysoka odporność chemiczna
 • Materiał elastyczny (zdolność przekrywania rys do 0,4 mm przy grubości warstwy 2,5 mm)
 • Możliwość stosowania jako system powłokowy (cienkowarstwowy)lub wylewny
 • Faktura powierzchni gładka lub antypoślizgowa (szorstka)

POBIERZ KARTĘ TECHNICZNĄ

 • Wykonywanie elastycznych, szczelnych warstw izolacyjnych i izolacyjno-nawierzchniowych na podłożach obciążonych dynamicznie intensywnym ruchem pieszych oraz ruchem kołowym (chodniki mostowe, parkingi i garaże wielopoziomowe, ścieżki rowerowe, rampy, koryta balastowe)
 • Jako samorozlewne, barwne, twardo-elastyczne, gładkie powłoki posadzkowe i posadzki
  przemysłowe (w zakładach produkcyjnych, magazynach, warsztatach, laboratoriach, pomieszczeniach technicznych)
 • Wykonywanie wysokowytrzymałych systemów posadzkowych i nawierzchni izolacyjnych z wypełnieniem kwarcowym, o fakturze antypoślizgowej (myjnie samochodowe, hale serwisowe, pomieszczenia mokre przemysłu spożywczego, przetwórnie żywności itp.)
 • Jako chemoodporna powłoka ochronna konstrukcji pracujących w warunkach długotrwałego lub stałego obciążenia wodą, wodą agresywną, ściekami lub innymi agresywnymi mediami odpowiadającymi klasie ekspozycji XA3 wg PN-EN 206-1
 • Bardzo wysoka wytrzymałość mechaniczna
 • Odporność na chlorki nie pochodzące z wody morskiej
 • Tworzy powłoki szczelne dla wody i innych cieczy
 • Materiał elastyczny
 • Możliwość nanoszenia na podłoża betonowe, stalowe i stalowe ocynkowane (po zastosowaniu odpowiednich materiałów gruntujących)
 • W większości zastosowań nie wymaga stosowania dodatkowych warstw ochronnych
 • Możliwość stosowania jako system powłokowy (cienkowarstwowy)
  lub wylewny
 • Faktura powierzchni gładka lub antypoślizgowa (szorstka)
 • Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
 • Produkt bezrozpuszczalnikowy

Nowe przepisy REACH – szkolenie dla użytkowników produktów poliuretanowych – Bezpieczne stosowanie wyrobów poliuretanowych

Komisja Europejska wprowadziła nowe wymogi dotyczące stosowania diizocyjanianów w świecie przemysłowym i komercyjnym. Każdy użytkownik, który ma styczność z diizocyjanianami, pojedynczo lub łącznie w stężeniu 0,1% lub więcej, jest zobowiązany do ukończenia szkolenia dotyczącego bezpiecznego stosowania diizocyjanianów przed użyciem substancji lub mieszaniny. Wymóg dotyczy m.in. pracowników firm produkujących i wykorzystujących produkty na bazie poliuretanów, takich jak: farby, kleje, lakiery, pianki budowlane, izolacje, uszczelniacze czy materiały iniekcyjne stosowane w produkcji przemysłowej lub budownictwie.

Zmiany te, wprowadzone rozporządzeniem 2020/1449, które zmienia załącznik XVII do rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego, zaczynają obowiązywać od 24 sierpnia 2023 r. Jak wskazano w Rozporządzeniu, „Pracodawca lub osoba prowadząca działalność na własny rachunek muszą udokumentować pomyślne ukończenie szkolenia”. W tym celu stworzono cyfrową platformę szkoleniową, na której osoby stosujące i/lub mające kontakt z diizocyjanianami mogą zarejestrować się i przejść odpowiednie szkolenie, a następnie uzyskać certyfikat. Szkolenie musi zostać ukończone najpóźniej do 24 sierpnia 2023 r. Więcej informacji można znaleźć na stronie szkoleniowej: http://www.safeusediisocyanates.eu/

Świadectwo należy okazywać władzom krajowym na żądanie i odnawiać je co pięć lat. Platforma szkoleniowa jest dostępna w różnych językach, również w języku polskim. Ponadto dostępne są plakaty, które można powiesić w miejscu pracy jako szybkie przypomnienie ważnych zasad bezpieczeństwa. https://www.safeusediisocyanates.eu/posters