, ,

EuroHarz PUUV30


Elastyczna, przenosząca zarysowania podłoża powłoka poliuretanowa o wysokiej
odporności chemicznej i mechanicznej oraz odporności na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
 
 • Znakomita odporność na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV
 • Wysoka odporność chemiczna
 • Wysoka wytrzymałość mechaniczna
 • Nie wymaga stosowania dodatkowych warstw ochronnych

POBIERZ KARTĘ TECHNICZNĄ

 • Przenosząca zarysowania podłoża, szczelna powłoka ochronna stosowana na dynamicznie obciążonych elementach konstrukcyjnych (gzymsy mostów i wiaduktów, betonowe bariery drogowe, mury oporowe, pylony itp.).
 • Do zabezpieczania powierzchni obciążonych intensywnym ruchem pieszych oraz ruchem kołowym, m. in. chodniki mostów, strefy parkingów i garaży wielopoziomowych, kładki pieszo-jezdne, ścieżki rowerowe, hale serwisowe, myjnie i warsztaty samochodowe.
 • Jako chemoodporna powłoka ochronna konstrukcji pracujących w warunkach
  długotrwałego lub stałego obciążenia wodą, wodą agresywną, ściekami, np. wnętrza zbiorników oczyszczalni ścieków.
 • Opcjonalna warstwa zamykająca wielowarstwowych systemów
  posadzkowych i izolacyjno-nawierzchniowych na bazie poliuretanów i żywic, takich jak np. systemy posadzkowe kwarcowe monokolor oraz systemy chodników.
 • Wysoka wytrzymałość mechaniczna
 • Znakomita odporność na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV
 • Wysoka odporność chemiczna
 • Doskonałe właściwości izolacyjne
 • Wysoka elastyczność (posiada wysoką zdolność przenoszenia zarysowań podłoża)
 • Nie wymaga stosowania dodatkowych warstw ochronnych
 • Uniwersalność zastosowań
 • Faktura powierzchni gładka lub antypoślizgowa
 • Łatwa aplikacja i utrzymanie czystości
 • Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Nowe przepisy REACH – szkolenie dla użytkowników produktów poliuretanowych – Bezpieczne stosowanie wyrobów poliuretanowych

Komisja Europejska wprowadziła nowe wymogi dotyczące stosowania diizocyjanianów w świecie przemysłowym i komercyjnym. Każdy użytkownik, który ma styczność z diizocyjanianami, pojedynczo lub łącznie w stężeniu 0,1% lub więcej, jest zobowiązany do ukończenia szkolenia dotyczącego bezpiecznego stosowania diizocyjanianów przed użyciem substancji lub mieszaniny. Wymóg dotyczy m.in. pracowników firm produkujących i wykorzystujących produkty na bazie poliuretanów, takich jak: farby, kleje, lakiery, pianki budowlane, izolacje, uszczelniacze czy materiały iniekcyjne stosowane w produkcji przemysłowej lub budownictwie.

Zmiany te, wprowadzone rozporządzeniem 2020/1449, które zmienia załącznik XVII do rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego, zaczynają obowiązywać od 24 sierpnia 2023 r. Jak wskazano w Rozporządzeniu, „Pracodawca lub osoba prowadząca działalność na własny rachunek muszą udokumentować pomyślne ukończenie szkolenia”. W tym celu stworzono cyfrową platformę szkoleniową, na której osoby stosujące i/lub mające kontakt z diizocyjanianami mogą zarejestrować się i przejść odpowiednie szkolenie, a następnie uzyskać certyfikat. Szkolenie musi zostać ukończone najpóźniej do 24 sierpnia 2023 r. Więcej informacji można znaleźć na stronie szkoleniowej: http://www.safeusediisocyanates.eu/

Świadectwo należy okazywać władzom krajowym na żądanie i odnawiać je co pięć lat. Platforma szkoleniowa jest dostępna w różnych językach, również w języku polskim. Ponadto dostępne są plakaty, które można powiesić w miejscu pracy jako szybkie przypomnienie ważnych zasad bezpieczeństwa. https://www.safeusediisocyanates.eu/posters